MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

UU

UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

 

Uddannelses- og erhvervsvejleder på Skolen på Herredsåsen er Sinisa Simba Terzic.

Jeg træffes på Skolen på Herredsåsen

tirsdag, onsdag og torsdag, fra kl. 09.00 - 13.00

andre tidspunkter og fredag efter aftale.

 

Derudover er jeg til at træffe på mobil nr. 51439890 og mail: sizi@kalundborg.dk

 

OM UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra og med 7. klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse samt opsøger andre unge under 25 år med behov herfor.

 

Hvor finder vejledningen sted

Vejledningen skal så vidt muligt ske i den unges uddannelsesmiljø. Vejledning til elever i folkeskolen, privat- og friskole samt folkeskolens 10. klasse finder således sted på skolen. Ligeledes finder vejledningen sted i kommunale ungdomsskoler. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vejledningen varetages af ungdomsskolen selv.

 

Målgrupper


Elever i folkeskolens 7.-9. klasse.
Elever, der følger folkeskolens 10. klasse.
Andre unge under 25 år med bopæl i kommunen, som ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation.
Elever i ungdomsskolernes heltidsundervisning.

Hertil kommer unge med tilknytning til en række uddannelsesinstitutioner, såfremt disse har indgået aftale med kommunalbestyrelsen om at lade Ungdommens Uddannelsesvejledning varetage vejledningen på stedet. Det drejer sig om private grundskoler, friskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler og kommunale ungdomsskoler.

 

Vejledningens mål og indhold


Vejledningens mål er dobbeltrettet. Den enkeltes interesser og personlige forudsætninger skal inddrages i vejledningen, således at det individuelle valg er til den enkeltes bedste. Samtidigt skal vejledningen inddrage fremtidens behov for kvalifikationer og det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende.

Vejledningen skal styrke den unge i selv at kunne søge og anvende informationer om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidigt erhverv.

Den individuelle vejledning af unge skal i særlig grad rette sig mod unge, der har et særligt behov for at få vejledning.

Ungdommens Uddannelsesvejledning samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner om vejledningsforløb og vejledningsaktiviteter som fx brobygning, praktik, præsentationskurser og andre valgforberedende tilbud i overgangen fra en uddannelse til en anden eller til et erhverv.

I folkeskolen skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at der arbejdes med uddannelsesbøger i 6. til 10. klasse, og at der udarbejdes en uddannelsesplan for elever i 9. og 10. klasse. Der samarbejdes med skole, elev og forældre om disse aktiviteter, som skal sikre progression i vejledningsforløbet og give eleven et tilstrækkeligt grundlag for at træffe de valg, der har betydning for det senere uddannelses- og erhvervsvalg.

Foruden at gennemføre individuelle og kollektive vejledningssamtaler og planlægge vejledningsforløb skal vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning bistå folkeskolens lærere i undervisningen om uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i henhold til bekendtgørelsen om folkeskolens fag.

Unge under 25 år, der ikke er i en tilfredsstillende situation, hvad angår uddannelse, beskæftigelse eller vejledning, skal opsøges af Ungdommens Uddannelsesvejledning og aktivt tilbydes vejledning. Vejledningen omfatter bl.a. udarbejdelse af en uddannelsesplan og beskæftiger sig med alle praktiske problemer i den unges liv af betydning for den unges valg af uddannelse eller job.

Vejledning til alle målgrupper skal være sektor- og institutionsuafhængig og generelt tage hensyn til unge, der har særlige behov for vejledning.

 

Ressourcer

 

Den enkelte Ungdommens Uddannelsesvejledning tildeles ressourcer af kommunalbestyrelserne. Oplysninger om det samlede ressourceforbrug er ikke tilgængelige, men forventes at variere noget fra sted til sted.

 

Uddannelseskrav


Vejledningen i Ungdommens Uddannelsesvejledning skal gives på et kvalifikationsniveau svarende til uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen.